បង្វែរអាសយដ្ឋានអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកទៅជាតំណភ្ជាប់សាមញ្ញ និងទីតាំងដែលអាចចែករំលែក និងចូលប្រើបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅលើឧបករណ៍ ឬវេទិកាណាមួយ ។

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *