បើសិនអ្នកមានតេលេក្រាម អ្នកអាចរក្សាទុកអាសយដ្ឋាននេះ ។

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *