ជាមួយនឹង Billbox អ្នកអាចបន្ថែមទៅទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អ្នកដូចជា Instagram, TikTok, Twitter ជាដើម ដើម្បីងាយស្រួលទាក់ទាញអ្នកតាមដានរបស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រ ហាង ប្លុក ឬមាតិកាអនឡាញផ្សេងទៀត ។

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *