ជាមួយនឹង Billbox អ្នកអាចបន្ថែមទៅទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អ្នកដូចជា Instagram, TikTok, Twitter ជាដើម ដើម្បីងាយស្រួលទាក់ទាញអ្នកតាមដានរបស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រ ហាង ប្លុក ឬមាតិកាអនឡាញផ្សេងទៀត ។